INS-AI-S15-40WB/FL-ໄຟສະປອດໄລ້ ພະລັງງານແສງອາທິດ ຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 15W ຫາ 60W.

  • ₭2,900,000

ສິນຄ້ານີ້ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຜິເສດ, ຖ້າທ່າຕ້ອງການສັ່ງສິນຄ້ານີ້ ກະລູນາກົດປຸ່ມທາງຂ້າງນີ້ເພີ່ອ ຕິດຕໍ່ສັ່ງຊື້ນໍາເຮົາ


ໄຟໂຊລ້າ ສະປອດໄລ້ ຂະໜາດຕັ້ງແຕ່ 15W - 60W.

 

ມີສາຍໄຟລະຫວ່າງຕົວໄຟແລະແຜງໂຊລ້າເຊວ ຍາວເຖີງ 6 ແມັດມາພ້ອມ (ສາມາດສັ່ງຜິເສດໃຫ້ເປັນ 20ແມັດກໍ່ໄດ້ ແຕ່ຈະມີຄ່າໄຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ).

ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງໂຕໄຟນີ້ແມ່ນ:

  • ຫຼັງຈາກເປີດໄຊ້ງານຈະໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງທີ່ 100% ເປັນເວລາ 4ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຕົວໄຟຈະຫຼຸດຄວາມສະຫວ່າງລົງເປັນ 50% ເປັນເວລາ 4ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວ ຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອ 30% ເປັນເວລາ 4ຊົ່ວໂມງ ຫຼືຈົນຮອດແຈ້ງ. (100% 4ຊົ່ວໂມງ, 50% 4ຊົ່ວໂມງ, 30% 4ຊົ່ວໂມງ).
  • ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປ່ຽນລະບົບການເຮັດວຽກເຮົາສາມາດສັ່ງທາງໂຮງງານໃຫ້ປ່ຽນຕາມທີ່ທານຕ້ອງການໄດ້.

ສິນຄ້າມີການຮັບປະກັນ 1 ປີ.

 

** ໝາຍເຫດ: ລີໂມດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສັ່ງຜິເສດ ລາຄາທີ່ລະບຸມານີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ລວມຣີໂມດ.

 

 


ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

Sale

Unavailable

Sold Out